Category Archives: Uncategorized

Dafad(en) Ddu

Dyw’r erthygl hon ddim yn dilyn trywydd arferol y blog. Ond gobeithio y bydd o werth i ambell i berson sy’n dioddef o ddafaden!

O bryd i’w gilydd, fe dyfir dafaden ar droed plentyn neu llaw aelod o’r teulu. Sut i’w threchu? Gallwch fynd at y fferyllydd, lle darganfyddwch lu o foddion drud sy’n addo lladd y peth o fewn dim o dro (wel, o fewn wythnosau, efallai). Ond bu ein profiad ni, o grafu hen groen allan o dwll yng ngwaelod troed ein plentyn yn nosweithiol a’i lenwi gyda rhyw ffisig hud, am fisoedd lawer cyn cael gwared ar y ddafaden, yn brofiad digalon. Profiad poenus i’r claf, anodd i’r rhieni, a hyd y driniaeth yn ein treulio rhywfaint fel teulu.

A wedyn, peth amser cyn trechu dafaden droed y plentyn, dyma dafaden yn ymddangos ar fy llaw i. Bues wrthi’n pori’r rhyngrhwyd am amser hir. Triais i’r tincture marigold a grybwyllwyd fan hyn heb unrhyw lwyddiant.

A wedyn dod o hyd i’r wefan hon. penderfynu mynd amdani am fy nafaden innau. A llwyddo, o fewn pedwar diwrnod mewn modd weddol diffwdan a rhad uffernol.

Os nad oes eisiau arnoch weld y lluniau, peidiwch fynd ymhellach. Mae rhai ohonynt yn ych. Ond maent yn profi mai dyma driniaeth sy’n costio’r nesaf peth i ddim, sy’n gweithio lot yn gyflymach na’r holl driniaethau y cewch chi o’r fferyllfa.

I gyd sydd angen yw finegr seidr (cider vinegar). Trochwch pêl gotwm â’r finegr a’i roi ar ben y ddafaden. Lapiwch dâp insiwleiddio/gaffer tape o ryw fath dros y cyfan. Ail-wneud cyn mynd i’r gwely a phan yn codi yn y bore. Gwyrthiol!

Sut mae’n gweithio? Hyd y gwelaf i, mae’r ddafaden yn ddioddef llawer iawn mwy difrifol na chroen iachus. Mae’r ddafaden yn prysur edwino tra bod y croen o’i chwmpas yn chwyddo a’i effeithio i raddau llawer yn llai.

Ydy hi’n boenus? Ydy, ond ddim yn ormodol. Ac mae’n cael gwared o ddafaden o fewn pedwar diwrnod, gyda gwelliant buan (crachen, craith a chroen).

IMG_20150427_171348 (1)

Diwrnod Day 1 (27 Ebrill 2015)

IMG_20150429_085808 (1)

Diwrnod Day 3 (29 Ebrill 2015)

IMG_20150430_080719

Diwrnod Day 4 (30 Ebrill 2015)

Ar y pedwerydd diwrnod, cwympodd y ddafaden mas. Darn bach o gig oedd hi – a dyma lun (isod) a dynnir yn y fan a’r lle (ar hen ffôn, sy’n esbonio’r ansawdd gwael).

IMG_20150430_100631

Diwrnod Day 4 (30 Ebrill 2015)

Mae’r lluniau canlynol yn dangos gwelliant y croen.

IMG_20150430_100643

Diwrnod Day 4 (30 Ebrill 2015)

IMG_20150501_111040

Diwrnod Day 5 (1 Mai 2015)

IMG_20150502_182822

Diwrnod Day 6 (2 Mai 2015)

IMG_20150504_221917

Diwrnod Day 8 (4 Mai 2015)

IMG_20150506_193457

Diwrnod Day 10 (6 Mai 2015)

IMG_20150508_175642

Diwrnod Day 12 (8 Mai 2015)

IMG_20150516_114427

Diwrnod Day 18 (16 Mai 2015)

IMG_20150527_065005

Diwrnod 29 (27 Mai 2015)

Bu’r profiad yma mor lwyddiannus i’r plentyn fynnu y tro nesaf y caiff ddafaden, finegr seidr amdani.

Pob llwyddiant i chi!

 

Advertisements

Morgan Parry

Tristwch o’r mwyaf oedd clywed am farwolaeth Morgan Parry dros y penwythnos. Mi oedd yn gawr o bresenoldeb mewn maes amgylchedd Cymru lle mae’r cewri yn adar prin.

Fe fydd y sefydliadau yn talu teyrnged fydd yn rhoi rhan o’r darlun am Morgan. Ond dyma flas personol ar y person hynod yma.

Mawr mae fy edmygedd o Morgan wastad wedi bod. Ers i fi ailymgartrefu yng Nghymru ar ól cyfnod tramor, roeddwn yn ymwybodol o’r person huawdl, egwyddorol yma. Ac er fy mod yn gyw bach ym myd amgylchedd Cymru, roedd wastad yn hapus i drafod materion amgylcheddol á fi.

Pan oeddwn wedi derbyn swydd fel Cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru, a fy amser gyda Chymdeithas Eryri yn brysur dirwyn i ben, gofynnais am gyfarfod á Morgan, oedd ar y pryd yn Gadeirydd Cyngor Cefn  Gwlad Cymru. Mi gwrddais á fe yn y Galeri, Caernarfon, ar ól gwaith. Roedd e wedi amseru’r cyfarfod i allu sbario hanner awr cyn casglu ei blant o’u gwersi cerddoriaeth a dawns.

Gofynnais am ei gyngor. Ac mi elwais o’i ymatebion doeth. Er enghraifft, beth oedd y peth pwysicaf bydde fe wedi eisiau gwybod ar ddechrau ei gyfnod fel Cyfarwyddwr WWF Cymru, ar ól y profiad o fod yn gyfarwyddwr am ddegawd?

Chwerthin fu ei ymateb. A wedyn esbonio’r hyn yr oedd yn meddwl, mewn ffordd hollol ddiymhongar, agored a chynnes.

A wedyn fe ddaeth ei blant ato fe. Plant oedd o dan deng mlwydd oed ar y pryd, yn ól yn 2011. Plant llawn chwerthin a bywyd, wedi gwirioni gyda’u tad a gofleidiodd nhw wrth iddynt rhedeg i’w freichiau. Plant yr oedd Morgan wedi symud yn ól i Ogledd Cymru er mwyn mwynhau bywyd llawnach gyda nhw.

Mae bywyd yn gallu bod yn greulon, ac mae marwolaeth gynamserol Morgan Parry yn dystiolaeth o hynny. Ond rhaid hefyd dathlu’r ffaith bod Cymru yn wlad well o’i herwydd a bod bywydau’r sawl oedd yn ei nabod llawer yn gyfoethocaf fel canlyniad.

Mae fy nghydymdeimladau dwysaf yn mynd i’w deulu.